ประเด็นเด็ดออนไลน์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ ธกส. แก้ไขปัญหาຫนี้สหกรณ์การเกษตร ยืดขຢาຢเวลาผ่อนชำระຫนี้ให้ไม่เกิน 20 ปี

เกษตรกรเรา ทำนาทำไร่แต่ละปีเงินเก็บก็ไม่ค่อยมี ส่วนใหญ่ก็กู้เอามาลงทุนก่อน เอามาซื้อเมล็ด ซื้อปุ๋ ย เพื่อทำไร่ทำสวนของตนเอง กว่าจะได้ผลผลิต กว่าจะได้กำไร ก็ต้องรอกันเป็นปีๆ ใครไม่เคยทำเกษตร ไม่มีวันเข้าใจพวกเขาแน่ๆ นอกจากจะเหนื่อยแล้ว ยังต้องเครี ย ด อีก ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปคืนธนาคาร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ ธกส. แก้ไขปัญหาຫนี้สหกรณ์การเกษตร ยืดขຢาຢเวลาผ่อนชำระຫนี้ให้ไม่เกิน 20 ปี เสริมสภาพคล่องมีเงินหมุนเวียนทำธุรกิจ และดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก เน้นส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาด มีรายได้เพียงพอใช้จ่าย รวมถึงส่งชำระຫนี้คืนสหกรณ์


เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 62 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ เพื่อติดตามปัญหาเรื่องຫนี้ค้างชำระในสหกรณ์

พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีความเสี่ยงทางการเงิน ไว้สำหรับการหารือร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

ซึ่งขณะนี้บอร์ด ธ.ก.ส. ได้มีมติเมื่อ 25 กันຢายน 2562 ที่ผ่านมา ว่าจะให้ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาຫนี้สินของสหกรณ์การเกษตรที่มีความสุ่มเสี่ยง ว่าจะมีปัญหาในการชำระຫนี้

โดยบอร์ด ธกส.จะมีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดและระดับสาขา เพื่อร่วมประชุมหารือกับสหกรณ์จังหวัด และลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาຫนี้ในสหกรณ์ พร้อมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือ บรรเทาຫนี้เป็นรายสหกรณ์แล้วแต่กรณีไป โดยมีกรอบการดำเนินการให้ยืดและขຢาຢการชำระຫนี้สหกรณ์ที่มีกับ ธกส. ออกไปไม่เกิน 20 ปี

“ดังนั้นเมื่อ ธกส. มีมติเรื่องนี้ออกมา ก็ถือว่าเป็นผลดีกับสหกรณ์การเกษตร ที่มีปัญหาสุ่มเสี่ยงว่าจะเกิดຫนี้ค้างชำระ หลังจากนี้ กรมฯจะร่วมมือทำงานกับ ธกส. ในภาพใหญ่ และในระดับจังหวัดก็จะต้องทำงานร่วมกัน ในการเข้าไปติดตามดูแลเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาຫนี้ของสหกรณ์

ซึ่งจาก ม า ตร ก าร นี้เป็นอานิสงส์ต่อสหกรณ์ ที่จะทำให้สหกรณ์มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น มีเงินเหลือพอสำหรับหมุนเวียนทำธุรกิจและสามารถกลับไปดูแลช่วยเหลือสมาชิก โดยจะเน้นให้สหกรณ์เพิ่มบทบาทในการส่งเสริม พัฒนาอาชีพของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพียงพอใช้จ่ายและส่งชำระຫนี้คืนให้กับสหกรณ์” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะหารือร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการปรับปรุง ก ฎ ร ะ เบี ย บ ทางระบบบัญชีเรื่องการสำรองຫนี้ และระเบียบของสหกรณ์ที่ยังเป็นปัญหา อุป ส ร ร ค ในการแก้ไขปัญหาຫนี้ค้างชำระของสมาชิก

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัด ก็จะต้องลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสหกรณ์ ที่มีปัญหาຫนี้ค้างชำระ เพื่อนำข้อมูลมาประมวลและ วิ เ ค ร า ะ ห์ วาง แ ผ น การดำเนินงาน ของสหกรณ์ในปีงบประมาณใหม่

ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา กรมฯได้จัดประชุมรับฟังความเห็น เรื่องการแก้ไขปัญหาຫนี้ของสมาชิก จากตัวแทนสหกรณ์การเกษตรแต่ละภาค พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจทุกจังหวัด เพื่อวิ เ ค ร า ะ ห์ ข้อมูลสถานภาพทางการเงินและปัญหาຫนี้สินของสหกรณ์

และตัวแทนของสหกรณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า หาก รั ฐ บ า ล มี ม า ตร ก า ร ช่วยชะลอการชำระຫนี้ ที่สหกรณ์มีกับ ธกส.ออกไป สหกรณ์เหล่านั้นก็จะสามารถกลับไปดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้นได้

โดยการช่วยพัฒนาอาชีพให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกรมฯพร้อมที่จะสนับสนุนสหกรณ์ และได้ย้ำว่าต้องมุ่งเน้นการผลิตสินค้า ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต และสหกรณ์ต้องเพิ่มบทบาทในการส่งเสริมการผลิต การแปรรูปและการตลาดสินค้าของสมาชิกให้มากขึ้น

ขอบคุณที่มา สຢามรัฐ

เรียบเรียงโดย abbaroi.com